☰ Menu
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut prawny

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom, jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:

1.    ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 538 z późn. zm.),

2.    ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

3.    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

4.    postanowień Statutu Biblioteki.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzoną przez Gminę Strzegom.

 

Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej

 
 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.      Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:

1)    ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

2)    ustawy z dnia 25 pa2dziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.       123 z późn. zm.),

3)    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),

4)    postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.      1. Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Świdnickiej 21-23 w Strzegomiu.

2. Terenem działania Biblioteki jest teren Gminy Strzegom.

3. Biblioteka nosi imię „Elizy Orzeszkowej".

4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 3.      Organizatorem Biblioteki jest Gmina Strzegom.

§ 4.      Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana ' do Rejestru Instytucji Kultury

prowadzonego przez organizatora.

§ 5.      1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Strzegomia.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

§ 6.      W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą:

1)    Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

2)    Dział Organizacyjno-Administracyjny,

3)    Dział Księgowości,

4)    Wypożyczalnia Główna,

5)    Czytelnia,

6)    Oddział Dziecięco-Młodzieżowy,

7)    Filie Biblioteczne:

a)    Filia nr 1 w Strzegomiu,

b)    Filia w Goczałkowie,

c)    Filia w Jaroszowie,

d)    Filia w Kostrzy,

e)    Filia w Stanowicach,

f)     Filia w Żółkiewce.

 

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

 

§ 7.      1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)    gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2)    udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3)    3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym     i niepełnosprawnym,

4)    prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

5)    popularyzacja książki i czytelnictwa,

6)    współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacji i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

7)    doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

8)    dokształcanie i doskonalenie zawodowe,

9)    tworzenie i udostępnianie komputerowych baz katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

10)prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i edukacyjnej, organizowanie imprez służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu,

11)podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

3. Wykonywanie zadań wymienionych w ust. 2, należy również do zakresu działania filii bibliotecznych.

 

Rozdział III
 
Organy Biblioteki i jej organizacja
 

§ 8.      1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Strzegomia zgodnie z ustawą z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy Dyrektora oraz głównego księgowego. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 9.      1. Biblioteka zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki.

§ 10.    Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 11.    Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na podstawie planów działalności zatwierdzonych przez Dyrektora.

§ 12.    Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji organizatora, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 13.    Biblioteka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 14.    1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne.

2. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi zgodnie w Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 15.    Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Wytworzył:
(2013-07-08)
Udostępnił:
Katarzyna Wójcik
(2013-07-15 15:07:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Wójcik
(2013-08-30 15:54:25)
 
liczba odwiedzin: 17225

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X