☰ Menu
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin organizacyjny

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 10/2012

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej

z dnia 18.10.2012 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej

 

Na podstawie art.13 ust. 3 ustawy z 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)

zarządza co następuje:

 

§1

1.    Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwany dalej regulaminem.

2.    Wyznaczam Panią Agatę Sztanderę do zapoznania z treścią regulaminu wszystkich pracowników oraz odebrania od nich oświadczeń o zapoznaniu się z treścią regulaminu poprzez złożenie podpisu pod adnotacją: „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu i przyjęłam do wiadomości i stosowania" z oznaczeniem daty zapoznania się regulaminem.

 

§2

Traci moc Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej z dnia 18.08.2003 r.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.

 
 
 
 Pieczątka imienna i podpis dyrektora biblioteki
 
 


Załącznik

do Zarządzenia Nr 10/2012

Dyrektora Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Strzegom

im. Elizy Orzeszkowej

z dnia 18.10.2012 r.

 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY STRZEGOM

IM. ELIZY ORZESZKOWEJ

 
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§1

1.     Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej oraz zakres zadań komórek organizacyjnych.

2.     Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)   ”bibliotece" - należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Strzegom im.Elizy Orzeszkowej,

b)   Dyrektorze" - należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im.Elizy Orzeszkowej,

c)    „komórki organizacyjne biblioteki" - należy przez to rozumieć działy, filie oraz samodzielne stanowiska.

3.     Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:

1)   Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom - nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 113/11 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej,

2)   ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 212 r. póź. zm. 406),

3)   ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.),

4)   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 

§2

Nadzór nad strukturą organizacyjną biblioteki sprawuje Burmistrz Strzegomia.

 

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna
 
§3

1.     Struktura organizacyjna biblioteki obejmuje następujące stanowiska, działy, komórki organizacyjne oraz filie:

1)    Dyrektor;

2)    Dział Księgowości:

a)    Główny Księgowy;

b)    Starszy Księgowy;

c)    Kasjer;

3)    Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów:

-           Kustosz;

4)    Dział Organizacyjno - Administracyjny:

a)    Kustosz;

b)    Informatyk;

c)    Pracownik gospodarczy - sprzątaczka;

5)    Komórki organizacyjne:

a)    Młodszy bibliotekarz,

b)    Bibliotekarze,

c)    Starsi bibliotekarze,

d)    Kustosze;

6)    Filie:

a)    Filia Nr 1 w Strzegomiu,

b)    Filia w Goczałkowie,

c)    Filia w Jaroszowie,

d)    Filia w Kostrzy,

e)    Filia w Stanowicach,

f)     Filia w Żółkiewce.

2.     Schemat organizacyjny biblioteki obejmujący strukturę organizacyjna stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 
§4

1.    Biblioteką kieruje i zarządza Dyrektor, który jednocześnie reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Strzegomia z godnie z ustawą z dnia 25 października 1991r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.    Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym pracowników biblioteki.

4.    W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści i konsultanci z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

5.    Pracownicy i konsultanci powinni posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 
Rozdział III
Szczegółowy zakres działania, obowiązków i uprawnień
 
§5

Do ogólnych obowiązków pracowników biblioteki należy:

1)   znajomość i przestrzeganie przepisów, norm, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, itp. w zakresie pełnionej funkcji i dotyczących pracy;

2)   sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie wyznaczonych obowiązków;

3)   przestrzeganie zasad organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w bibliotece;

4)   podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia;

5)   przestrzegania zasad współżycia społecznego, dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie;

6)   bezstronne i uprzejme załatwianie spraw.

 
§6

1.    1.Dyrektor biblioteki odpowiedzialny jest za:

1)   prawidłową organizację pracy biblioteki;

2)   koordynowanie prac poszczególnych komórek organizacyjnych;

3)   realizację działań z zakresu programowania i planowania pracy oraz sprawozdań z działalności biblioteki, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)   przedkładanie Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej w Strzegomiu planów działalności oraz  sprawozdań z ich realizacji;

5)   opracowanie wniosków w zakresie usprawnienia organizacji pracy biblioteki oraz podległych komórek organizacyjnych;

6)   właściwy dobór pracowników biblioteki;

7)   opracowanie planów finansowych biblioteki oraz nadzór nad prawidłowym i racjonalnym wykorzystaniem środków budżetowych;

8)   dbałość o obiekty biblioteki, powierzone mienie oraz racjonalną gospodarkę materiałami, sprzętem i urządzeniami;

9)   zabezpieczenie majątku biblioteki przed pożarem i zniszczeniem;

10)tworzenie warunków współpracy z instytucjami, organizacjami społeczno-kulturalnymi, towarzystwami i stowarzyszeniami kulturalno- oświatowymi;

11) ustalenie struktury organizacyjnej biblioteki, określenie ilości pracowników, wymiaru zatrudnienia oraz zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności komórek organizacyjnych i stanowisk pracy;

12)kierowanie sprawami pracowniczymi, zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie, stosowanie kar określonych w przepisach prawnych;

13)kontrola dyscypliny pracy, właściwego i pełnego wykorzystania czasu pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów porządkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.pożarowych;

14)reprezentowanie biblioteki na zewnątrz;

15)tworzenie właściwych warunków organizacyjno-porządkowych do popularyzacji rozwijania działalności kulturalno-oświatowej;

16)dbałość o systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników biblioteki;

17)zapewnienie udziału pracowników w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;

18)opracowanie wniosków w zakresie usprawniania i organizacji pracy własnej placówki oraz komórek organizacyjnych;

19)opracowywanie wniosków w sprawie odznaczeń, nagród dla pracowników biblioteki i komórek organizacyjnych;

20)zatwierdzanie planów urlopów dla pracowników biblioteki;

21)nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem spraw merytorycznych i administracyjnych przez poszczególne stanowiska pracy;

22)planowanie oraz nadzór nad właściwym wykonaniem wszelkich prac remontowych oraz przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów;

23)nadanie i zmiany regulaminów biblioteki.

2.     Dyrektora biblioteki w razie nieobecności spowodowanej jego choroba, urlopem lub innymi przyczynami    powodującymi nieobecność w pracy zastępuje pracownik biblioteki wyznaczony przez Dyrektora na podstawie wydanego zarządzenia.

 
§7

1.    Do głównych zadań Działu Księgowości należy:

1)    prowadzenie rachunków biblioteki zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami w tym zakresie;

2)    prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)    prowadzenie rachuby płac;

4)    prowadzenie kasy biblioteki;

5)    prawidłowe naliczanie i rozliczanie świadczeń urlopowych;

6)    prowadzenie spraw związanych z systemem ubezpieczeń społecznych.

2.     Pracownicy Działu Księgowości podlegają bezpośrednio Głównemu Księgowemu, do którego należy:

1)    Prowadzenie rachunkowości biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:

a)    organizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej;

b)    bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawdzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochrona mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;

c)    nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników rachuby i księgowości;

2) Prowadzenie gospodarki finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

a)    wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania planu działalności instytucji i innych środków finansowych będących w dyspozycji biblioteki;

b)    zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez bibliotekę;

c)    przestrzeganiu zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych;

d)    zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

3) analiza wykorzystanych środków pieniężnych przydzielonych z budżetu gminy i innych będących w dyspozycji biblioteki;

4) kontrola prawidłowości i terminowości sporządzonych deklaracji podatkowych wynikających z toku pracy, ZUS i kontrola bieżących ich płatności;

5) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a)    wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków;

b)    wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek biblioteki;

c)    następnej kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań;

6) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu działalności instytucji oraz jego zmian;

7) kierowanie i ponoszenie odpowiedzialności za organizację i właściwe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w powierzonym zakresie działania;

8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu działalności instytucji;

9) kierowanie pracy pracowników księgowości biblioteki;

10)               opracowywanie projektów zarządzeń, przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora biblioteki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności Zakładowego Planu Kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), kontroli wewnętrznej, zasad przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania inwentaryzacji w księgach oraz innych uregulowań, spełniających wymogi Ustawy o rachunkowości;

11)                nadzór nad archiwizowaniem dokumentów biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12)               wykonywane innych prac wg polecenia bezpośredniego przełożonego;

13)               współpraca z pracownikami podległych działów i filii oraz informowanie Dyrektora o gospodarce finansowej.

 
§8

1.     Do głównych zadań Działu Administracyjno - Organizacyjnego należy:

1)    planowanie i organizowanie prac administracyjno - gospodarczych, właściwe i terminowe załatwianie spraw administracyjno - gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)    organizowanie, utrzymanie i nadzorowanie odpowiednich warunków BHP i p. pot. w zakresie zabezpieczenia ludzi i mienia;

3)    zabezpieczenie wszystkich działów i filii w odpowiednie urządzenia i sprzęt p. poz., BHP;

4)    organizowanie szkoleń pracowników biblioteki zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia p. pot i BHP oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem;

5)    dopilnowanie i przypominanie pracownikom o konieczności przeprowadzania badań wstępnych i okresowych stwierdzających możliwość zatrudnienia w bibliotece;

6)    prowadzenie dokumentacji wykonywania zaleceń ppoż. i BHP;

7)    rejestrowanie i realizowanie na bieżąco potrzeb biblioteki w zakresie zabezpieczenia odpowiednich warunków pracy;

8)    dokonywanie zakupów i przydzielanie materiałów do działalności merytorycznej i gospodarczej biblioteki;

9)    przyjmowanie i realizowanie wszelkich zamówień, umów, zleceń, itp. wpływających do biblioteki po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora;

10)czuwanie nad przestrzeganiem zasady gospodarności oraz należytym zabezpieczeniem mienia;

11)zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, utrzymanie czystości oraz estetyki;

12)prowadzenie gospodarki związanej z utrzymaniem w nale2ytym stanie technicznym pomieszczeń we wszystkich obiektach wchodzących w skład struktury organizacyjnej biblioteki;

13)czuwanie nad sprawna działalnością urządzeń technicznych, elektrycznych, sieci wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i telefonicznej;

14)wykonanie napraw uszkodzonych urządzeń elektrycznych i technicznych;

15)obsługa, zabezpieczenie i dbałość o dobry stan techniczny powierzonego mienia;

16)zgłaszanie o niedociągnięciach zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy;

17)prowadzenie spraw z administrowaniem obiektów podległych.

 
§9

1.    Do głównych zadań pracowników komórek organizacyjnych należy:

1)    dokonywanie zakupu książek do biblioteki po uprzedniej konsultacji z księgowością biblioteki oraz przygotowanie książek do udostępniania;

2)    tworzenie komputerowej bazy danych przy wskazanej przez Dyrektora aplikacji;

3)    prowadzenie bezpośredniej obsługi czytelnika, wypożyczanie książek i ich rejestrowanie, porządkowanie kartotek i uzupełnianie;

4)    bieżące prowadzenie oraz przeprowadzanie okresowych melioracji katalogów;

5)    przeprowadzanie selekcji książek i przygotowanie wykazów książek do wycofania z inwentarza;

6)    prowadzenie działalności informacyjno - bibliotecznej;

7)    dbanie o estetyczny wygląd placówki;

8)    organizowanie i przeprowadzanie różnych form pracy z czytelnikiem;

9)    projektowanie działalności kulturalno-oświatowej i opracowanie sprawozdań z ich realizacji;

10)współdziałanie z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego;

11)organizowanie imprez kulturalno - oświatowych;

12)prowadzenie dokumentacji merytorycznej.

 
§10

1.     Pracownicy działów i filii biblioteki podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

2.     Pracownicy biblioteki otrzymują polecenia służbowe wyłącznie od Dyrektora lub osobę go zastępującą i są odpowiedzialni za całokształt powierzonych im spraw.

3.     Główny Księgowy może wydawać pracownikom polecenia dotyczące prawidłowego udokumentowania operacji finansowo - księgowych.

 
 

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

1.     Regulamin organizacyjny jest podstawą do ustalenia szczegółowego zakresu czynności dla każdego pracownika biblioteki.

2.     Zakres czynności sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik, a drugi składa się do akt osobowych pracownika.

3.     Zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy właściwej dla jego nadania.

4.     Niniejszy Regulamin zastępuje Regulamin Organizacyjny z dnia 18 sierpnia 2003 r.

 
pieczątki imienne i podpisy Burmistrza oraz dyrektora biblioteki

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Wójcik
(2013-07-22 09:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Wójcik
(2013-09-07 08:56:55)
 
liczba odwiedzin: 17232

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X